Τι αλλάζει φέτος στην υποβολή του Ε9

201502.06
Off
0

Διευκρινίσεις και σημαντικές πληροφορίες για την υποβολή δήλωσης του Ε9 για το 2013 δίνουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας Epsilon Net που εξειδικεύεται στα φορολογία.

Αναλυτικότερα, τα νέα δεδομένα που ισχύουν για φέτος έχουν ως εξής:

1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν:

• Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2012.

• Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, συγκριτικά αυτήν που είχε δηλωθεί στα Ε9 προηγούμενων ετών.

• Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού θα πρέπει να εισέλθουν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να ελέγξουν τον τρόπο εμφάνισης της περιουσιακής τους κατάστασης, για τη συμπλήρωση των νέων πεδίων που έχουν προστεθεί.

Επισημάνσεις:

-Η ευθύνη για την ορθή εμφάνιση των περιουσιακών στοιχείων επαφίεται αποκλειστικά στους φορολογούμενους, οι οποίοι, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και κατά τα επόμενα θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών για να ελέγχουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν και οριστικοποιούν τα σχετικά στοιχεία.

-Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1201/2012, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατομικά από κάθε υπόχρεο. Η σύζυγος που δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxisnet μπορεί να υποβάλλει τα στοιχεία των ακινήτων της χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην έγγαμη σχέση, τότε αυτή θα πρέπει να δηλώνεται στο μητρώο των κατά τόπους αρμόδιων Δ.Ο.Υ. Από την ημερομηνία καταχώρισης της διακοπής της έγγαμης σχέσης διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης των κωδικών του εν διαστάσει συζύγου.

-Στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων είναι προστατευόμενα μέλη τότε, εάν πρόκειται για ανήλικα τέκνα η δήλωση υποβάλλεται από τους γονείς, με τους δικούς τους κωδικούς (των γονέων) στο όνομα των τέκνων, ενώ αν τα προστατευόμενα μέλη είναι ενήλικα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος του Taxisnet και να υποβάλλουν οι ίδιοι τη δήλωση στοιχείων ακινήτων με δικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

-Τα νομικά πρόσωπα που έχουν προχωρήσει σε παύση των εργασιών τους μέσα στο 2013 όμως είχαν υποβάλλει Ε9 τα προηγούμενα χρόνια και η περιουσιακή τους κατάσταση έχει υποστεί μεταβολές μέσα στο 2012, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης Ε9.

-Σημειώνεται ότι στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υπόχρεου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου.

ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

iii Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

-Κατά την εισαγωγή νέου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος δεν συμπληρώνεται ο Α.Τ.ΑΚ. αλλά μόνον ο αύξων αριθμός. Κατά τη μεταβολή ή διαγραφή του ακινήτου αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Τ.ΑΚ. (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), που υπάρχει στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Ε.Τ.ΑΚ. και στο εκκαθαριστικό σημείωμα του Φ.Α.Π., και όχι ο αύξοντας αριθμός με τον οποίο εμφανίζεται στη δήλωση. Στις παρατηρήσεις συμπληρώνονται η ημερομηνία και ο αριθμός του παραστατικού που αποδεικνύουν τη μεταβολή (συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης κλπ) και η έδρα και το όνομα του συμβολαιογραφείου.

-Ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται το ακίνητο αναγράφεται όταν δεν υπάρχουν δρόμοι που περικλείουν το ακίνητο.

2. Τρόπος υποβολής Ε9

Για το έτος 2013, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης του Taxisnet (ΠΟΛ 1175/2013). Χειρόγραφη υποβολή της δήλωσης στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ. γίνεται κατ΄ εξαίρεση μόνον στις παρακάτω περιπτώσεις (ΠΟΛ 1245/2011):

• Όταν το φυσικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο σε υποβολή, απεβίωσε, εντός του έτους 2013. Εάν η ημερομηνία θανάτου είναι προγενέστερη της 31/12/2012, δεν εγείρεται υποχρέωση υποβολής Ε9.

• Όταν το νομικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο σε υποβολή, προχώρησε σε παύση εργασιών εντός του έτους 2013. Εάν η ημερομηνία παύσης εργασιών είναι προγενέστερη της 31/12/2012, δεν εγείρεται υποχρέωση υποβολής Ε9.

• Σε όποια άλλη περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

3. Προθεσμίες υποβολής Ε9

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3427/2005, ως καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ορίζεται η 30.06.2013. Ωστόσο, με αλλεπάλληλες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν αντίστοιχες παρατάσεις και οι προθεσμίες υποβολής (μέχρι στιγμής) των δηλώσεων Ε9, πλέον είναι:

– η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1 για στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 20ή Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 23:59:59..

– Επίσης, η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2 για στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 14η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23:59:59..

4. Νέα πεδία της δήλωσης Ε9

Στο έντυπο της δήλωσης Ε9 για το έτος 2013 συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία.

Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.): είναι ο κωδικός αριθμός του εθνικού κτηματολογίου, προσωρινός ή οριστικός, και συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει. Αφορά τα ακίνητα που έχουν ενταχθεί και καταχωρηθεί σε περιοχές που εφαρμόστηκε το εθνικό κτηματολόγιο.

Αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας: ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τα ακίνητα που ήταν ηλεκτροδοτούμενα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 ή ηλεκτροδοτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Πρόσοψη : Προσόψεις ακινήτου θεωρούνται οι πλευρές που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θεωρούνται οι πλευρές που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

– Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 1 – Στοιχεία Οικοπέδων (εντός Σχεδίου και Οικισμών) και Ακινήτων (εντός και εκτός Σχεδίου) συμπληρώνονται ειδικά για το έτος 2013 :

• Πλήθος προσόψεων (στήλη 28), θα πρέπει το πλήθος προσόψεων (στήλη 28) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το πλήθος των προσόψεων με σήμανση (στήλη 6) που έχει τσεκάρει ο χρήστης δίπλα από τα πεδία των οδών της φόρμας.

• Μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης(τ.μ.) (στήλη 29), Συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης ή το άθροισμα των προσόψεών της σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

• Μήκος πρόσοψης οικοπέδου (στήλη 29), Συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

• Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (στήλη 27), Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

• Αρ. παροχής ρεύματος (στήλη 30), Επιλέγεται από λίστα ΝΑΙ εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή ΟΧΙ εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.

• Αριθμός παροχής (στήλη 31), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

 Αντίστοιχα, στον Πίνακα 2 – Στοιχεία Αγροτεμαχίων συμπληρώνονται ειδικά για το έτος 2013 :

• Επιφάνεια Κατοικιών (τ.μ.) (στήλη 17α)

• Επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων (τ.μ.) (στήλη 17β)

• Επιφάνεια γεωργ. κτισμ./αποθ. (τ.μ.) (στήλη 17γ)

Εάν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα και έχει συμπληρωθεί η στήλη 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποια/ες από τις στήλες 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

• Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (στήλη 27) , Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

• Αρ. παροχής ρεύματος (στήλη 23) , Επιλέγεται από λίστα ΝΑΙ εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή ΟΧΙ εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.

• Αριθμός παροχής (στήλη 24), το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Νικόλαος Παπαγιάννης, οικονομολόγος – φοροτεχνικός, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon net

Αλίκη Δαμιανίδου, οικονομολόγος, Msc, συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon net