Η εταιρεία μας, εναρμονιζόμενη με τον κανονισμό GDPR, από το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποιεί τακτικά ελέγχους ασφαλείας δικτύων και υποδομών υλοποιώντας πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες, αλλά και εκπαιδεύοντας τους χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων για την ορθή χρήση αυτών. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνος. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: Το όνομα και τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, την περιγραφή των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαγραφής, την γενική περιγραφή τεχνικών μέτρων ασφαλείας.