Ενάρξεις.

Τήρηση βιβλίων.

Μισθοδοσία.

Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Σύνταξη δηλώσεων ακίνητης περιουσίας Ε9.

Φορολογικές συμβουλές.

Ρυθμίσεις οφειλών.

Οργάνωση Λογιστηρίων.

Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. - Ο.Α.Ε.Δ.

Νομικές υπηρεσίες. 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.